مگر می شود یک فصل را در سال بدون یکی از بازی های آئری سپری کنیم. باز هم چندی از انتشار نسخه قبلی این بازی نگذشته است که شاهد عرضه نسخه ای دیگر در نقشه های دیگری از این بازی هستیم. این بار اسم این بازی Aery – Viking نامگذاری شده است و اگر با […]

Read More