ثمدتی قبل بازی سازی می کردم و یکی دو نمونه بازی ساخته بودم که واقعا چیزی نبود که بشود در اینترنت منتشر کرد ولی وقتی خودم به تجربه ی این بازی ها می نشستم از آن لذت می بردم و آن را مقدمه ای برای ساخت بازی های بهتر که بتوانم در اینترنت پخش کنم. […]

Read More