دو وجهی بودن بازی تخته ای Eight-Minet Empire برای امپراتوری ها کوچک بنظر می رسد و قاره های داستانی را شامل می شود که از سرزمین هایی تشکیل شده که با آب از هم جدا شده اند. بر روی تخته خطوط نقطه دار وجود دارد که نشان می دهد از کجا می توانید از یک […]

Read More