بازی Terminator: Resistance مانند گذشته با ماشینهای مرگبار ، یک بازی خارج از وقت است ، فقط این است که از گذشته ارسال شده است تا دشمنان را در آینده نابود کند. Terminator: Resistance ممکن است در آخرین بازی ساخته شده از Unreal Engine باشد. این بدان معنا نیست که در بعضی مواقع به نظر […]

Read More