موضوع دشواری زندگی بچه ها در زمان جنگ، در گذشته نیز در بازی های ویدیویی، به طور مستقیم و از طریق استعاره مورد بررسی قرار گرفته است و عناوینی که در محتوای کلی خود از این موضوع استفاده کرده اند، تا حد امکان سعی کرده اند واقعیات زندگی این بچه ها را از دیدگاه های […]

Read More