هنگام انجام بازی UNABLES احساس ناخوشایندی پیدا می کنم. این احساس که من دائماً دارم کار اشتباهی انجام می دهم و بازی در مورد آن هشداری به من نمی دهد، چندان برایم قابل قبول نیست. خیلی راحت است که برای توضیح این احساس، نام این بازی را دنبال کنید. همه چیز حاکی از آن است […]

Read More