نقد و بررسی Boomerang X

برخی از عناوین جسارت خود را برای جابجا کردن و یا تغییر دادن برخی از المان های یک سبک به خوبی نشان میدهند، فارق از مشکلات و نکات خوب و بد هر عنوان، اگر بتوانند در ایجاد این تغییر المان ها موفق ظاهر شوند عنوان آن ها تبدیل به یک اثر با ارزش و متفاوت […]

Read More