زمانی که مادرم یک آرایشگر حرفه ای بود را به طور خاص به یاد دارم، زمانی که در اوایل شکوفایی دوران نوجوانی قرار داشتم و هنگامی که تصمیم جسورانه ای گرفتم که بگویم احتمالاً می‌توانم دقیقاً از سبک آرایشگری او تقلید کنم. البته این فقط افکاری بود که در ذهنم می پروراندم، زیرا کوچکترین ایده […]

Read More