تعداد بازی های شبیه ساز همانطور که می دانید این روز ها خیلی زیاد شده اند و آرزو ی خیلی از افراد را در دنیا های مجازی خود به واقعیت تبدیل می کنند. یکی از قدیمی ترین حرفه هایی که برای اولین بار در این بازی ها شبیه سازی  شد ، حرفه ی راننده کامیون […]

Read More