صنعت بازی های مستقل اکنون دارد وارد فاز جدیدی از خود می شود، تا کنون شرکت هایی که بدون در اختیار داشتن بودجه های سنگین و یا تعداد سازندگان نسبتا کمتری را در مقابل شرکت های بزرگ داشته بودند، شرکت ها و بازی هایشان را بازی های مستقل می نامیدیم، اما اکنون قضیه کمی متفاوت […]

Read More